Információk

Fenntartói közlemény a 2019/20-as nevelési év óvodai beiratkozás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Csólyospálosi Nyitnikék Óvodában az óvodai beiratkozás a 2019/2020-as nevelési évre a következő napon történik:

 • 2019. április 29-e, (hétfő): 8-16 óráig,
 • 2019. április 30-a, (kedd): 8-16 óráig.

Helye: Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda, 6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11.

A beíratáshoz szükséges okmányok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermek, az erről szóló határozat.

A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, melyről 2019. május 30-ig értesíti a szülőt. Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (Csólyospálos Önkormányzat Jegyzőjének) címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

 • Be kell íratni minden gyermeket, aki augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2019. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

 • Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A szülő az óvodai nevelésre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a hirdetményben meghatározott időpontban. A beíratás elmulasztása szabálysértésnek minősül.

Az óvoda felvételi körzete: Csólyospálos Község közigazgatási területe.

A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételére, óvodai nevelésének biztosítására jogosult. A sajátos nevelési igényű gyermekek közül azon gyermekről gondoskodik, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján beszédfogyatékosak vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

Csólyospálos Község Jegyzője


A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a

Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda konyhájára

Szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Bács-Kiskun megye, 6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés, szociális étkeztetés feladatainak ellátása vezető szakács mellett.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló”

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Szakmunkásképző intézet, Szakács végzettség,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Magyar állampolgár, büntetlen előélet, szakmai önéletrajz, szakács végzettséget igazoló bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Lászlóné nyújt, a 06/30 285-4068 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda címére történő megküldésével (6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Szakács
 • Elektronikus úton Varga Lászlóné részére a cspovoda@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 06.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda honlapja /cspovoda.hu/ – 2019. március 21.


Farsang az óvodában

Január vége, február eleje az óvodában a farsangi témakör feldolgozásának időszaka volt.

A Süni csoportosok (kisebb gyerekek) sokat foglalkoztak a medvékkel. Hallgattak róluk meséket, tanultak verseket, dalokat. Február 1-én meg is hívták magukhoz vendégségbe a Nyuszikat (nagyobb gyerekek csoportja) egy Maci-buliba, ahol megmutatták nekünk mi mindent tudnak. Igazán aranyos műsort adtak elő, majd megvendégeltek minket, sőt még közösen táncoltunk is egy jót.

Nyuszi csoport

Süni csoport

Ezután izgatottan várták, vajon február másodikán, amikor a népi megfigyelés szerint kijön a medve a barlangjából, vajon meglátja-e az árnyékát, és ijedtében visszabújik, avagy kint marad, és hamarosan jön a tavasz.

Idén macikiállítást is szerveztek a Süni csoport óvónénijei, melyre az egész óvodából hozhattak természetesen macikat a gyerekek, így farsang idejére az öltöző megtelt a tarka-barka mackók hadával. A gyerekek örömmel ismerték fel köztük sajátjukat, és büszkén mutatták társaiknak, melyiket hozták ők a kiállításra.

A Nyuszi csoportosokkal a farsangi népszokásokkal is ismerkedtünk. Egy régi felvételen, valamint könyvekben nézhették meg a hagyományos, fonóba betérő alakoskodókat, az időszak szokásait.  Nagy érdeklődéssel, lelkesen figyelték, követték az eseményeket, ismerték fel a ló-, kecske-, gólya-, medve alakot öltőket. De a fonóban használt eszközökkel is ismerkedtek egyúttal, sőt, egy citera is előkerült az éneklők kísérésére. Ezek mind érdekességek voltak a gyerekek számára. Jókat kacagtak azon, hogyan tréfálkoztak a fiúk a lányokkal. Mi ezt csúfolók mondogatásával tettük meg a valóságban. Pillanapok alatt megtanultak egy egész csokornyit belőlük, és nagy élvezettel ugratták velük egymást a mindennapokban is.

Megbeszéltük, hogy a farsang a mulatságok, az evés, ivás, a párválasztás és a lakodalmak időszaka is volt régen. Énekeltünk mi is párválasztó énekeket, játszottunk ügyességi játékokat is.

Természetesen nem maradhatott ki a farsangi álarcok, sőt, csörgők, zajkeltők készítése, díszítése sem.

Mint minden évben, Szűcs László bűvész is szórakoztatta egy délelőtt a gyerekeket, ámultba ejtve őket trükkjeivel.

Farsangi nyílt napunkat idén február 8-án tartottuk. Erre a napra mindenki nagyon készült, a gyerekek változatos jelmezekbe bújtak, a szorgos anyukák szendvicseket készítettek. Ezek elfogyasztása után mindkét csoport bemutatta vendégeinek a maga műsorát, a gyerekek felvonultak jelmezeikben, a nagyobbak már bemutatkozó versüket is önállóan mondták el. Közösen mulatoztunk is mindkét csoportban a szülőkkel, majd egy koncert zárta a délelőttöt, melyet a két csoportba járók már együtt nézhettek meg Tücsök Szabi előadásában. Ezen a napon fánkot ettünk ebédre, hiszen ez kihagyhatatlan az ünnep kapcsán.

Bár a farsangi időszak vége idén még messze van, az óvodában 12-én, kedden Cibere (a böjtöt megtestesítő figura) és Konc (a farsang megszemélyesítője) összecsapásával lezártuk a farsangot, és megkíséreltük minél hangosabban a telet is jó messzire űzni.

Baló Éva óvónő


Egészség megőrzés a Csólyospálosi Nyitnikék Óvodában!

  Mint minden éveben, így a mostaniban is fontos szerepet kap az óvodánk életében, az egészségünk védelme, a testünk megismerése és annak megfelelő ápolása. A mindennapi tevékenységeink közé szerveztünk olyan programokat is, amiben a gyerekek érzékenyítést kaptak az egyes fogyatékos emberek segítésére. Így érkezett hozzánk egy szülő ötlete alapján Kurucsai Szabolcs az Árbóc Egyesület elnöke, aki látás fogyatékos. Szabolcs magával hozta segítőjét, Elvisz kutyáját is, aki nélkül nem élhetne teljes életet. Az előzetes egyeztetés során beszélgettünk vele arról, hogy eddig milyen témákkal foglalkoztunk a gyerekekkel. Ehhez igazodva Szabolcs olyan kreatív foglalkozást épített fel, amelyben a különböző érzékszervek fontosságát, működését emelte ki. Az interaktív foglalkozás során megmutatta a gyerekeknek, hogyan tudnak segíteni az embertársak egy látásfogyatékosnak és a gyerekek meg is tapasztalhatták a játék során, hogy milyen módon tud közlekedni, aki nem lát. A gyerekek nagy figyelemmel, érdeklődéssel és aktívitással vettek rész a tevékenységekben. Szabolcs vidám, közvetlen személyisége elvarázsolta őket. Természetes módon kezelték a nem látás helyzetét. Sok esetben még egy felnőtt sem tudja, milyen módon tud segíteni fogyatékos embertársain és úgy gondoljuk, ha már gyermekkorban természetessé válik a segítésnyújtás és beépül a gyermekek személyiségébe, akkor a társadalomban a másság elfogadása és segítése természetes tulajdonsággá válik.

  A többi programunkban is a testünk volt a központi téma. Meglátogatott minket Gyurisné Jolánka védőnő, aki beszélgetett a gyerekekkel a helyes táplálkozásról és fogápolásról, amit később a fogorvosi rendelőben, Csatlósné Dr. Masír Andrea fogorvos nő a gyakorlati oldaláról is bemutatott. A bemutató során megismerkedtek a fogorvosi eszközökkel és kipróbálhatták a fogorvosi széket, megismerkedhettek a „kiselefánttal” és válogathattak képeket a fognak kedvező illetve ártó ételekkel és a helyes fogmosás technikájával!

Köszönjük minden vendégül meghívott szakembernek, hogy segítették a gyermekeink egészségtudatos szemléletének fejlődését!

Szilágyiné Tari Gyöngyi óvodapedagógus


Jótékonysági Mikulás bál

„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van,

Az kezdjen el valami jót tenni,

S meglátja, milyen sokan odaállnak mellé!”

2018. december 8-án, immár 5. alkalommal került megrendezésre Túri István és felesége szervezésében a Jótékonysági Mikulás bál, amelynek bevételét a Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda részére ajánlották fel. Ebben az évben is igen sok ember megmozdult annak érdekében, hogy a bál bevételéből szépíteni tudjuk az óvodás gyerekek közvetlen környezetét.

A vendégek köszöntése után Varga Lászlóné óvodavezető beszámolt az előző évi bál bevételének a felhasználásáról. Majd külön figyelemmel és szeretettel köszöntötte a lelkes szervezőket, akik nélkül ez a bál sem jöhetett volna létre.

A vacsora előtt  az óvoda nyuszi csoportosainak színvonalas produkciójában gyönyörködhetett a vendégsereg. A műsor végére ez alkalommal is igazi báli hangulatot sikerült teremteniük. Az ízletes vacsora elfogyasztása után természetesen a mulatozásé volt a főszerep, melyről, mint eddig minden alkalommal, a Gera fivérek gondoskodtak. Fergeteges hangulatban, egészen másnap reggelig húzták a talpalávalót.

Köszönet illeti a Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda minden dolgozóját valamint az óvodánkba járó gyermekek szüleit, hogy hozzájárultak a bál megrendezéséhez. Ebben az évben is rengeteg tombolatárgy és felajánlás érkezett, valamint sok szülő munkájával segítette a bál előkészületeit.

A belépők, a tombola tárgy felajánlások, a támogató jegyek, valamint a sok-sok jószívű adakozónak és segítőnek köszönhetően, 200.000 forinttal gazdagodott az óvoda. A befolyt összeget idén is hasznos célra, olyan minőségi eszközök vásárlására fordítjuk, melyek az ovisok mindennapjait varázsolja szebbé, izgalmasabbá.

Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a bál sikeres megrendezéséhez!

A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda nevelőközössége

Támogatóink listája:

Túri István és Túri Istvánné, az óvoda minden dolgozója és szülője, Polgármesteri Hivatal Csólyospálos, Á.Furus János és felesége, Inci Virág Kiskunmajsa, Anita Divat Kiskunmajsa, Csavarbolt-Kiskunmajsa, Csólyospálosi Csipkerózsa Park Hotel, CBA Margaréta – Rácz Mészáros Melinda, Gombos Attila és Gombosné Seres Tünde, Gombos István Kömpöc, Gera Fivérek Trió Zenekar, Dabis Tibor fotós, Halácsi Boltok Kft., ifj. Balázs József és felesége, Kapásné Maróti Ildikó, Kocsis-Péter Csaba és családja, Maróti Ferenc és felesége, Marótiné Kovács Ilona, Napsugár Szolárium Stúdió Kiskunmajsa, Pap Jani festékboltja, Papdi János és felesége, Papdiné Sisák Margit, Quail Kiskunmajsa, Rajczi György és felesége, Seres és Társa Kft., Túri Zoltán és felesége, Túri Zsolt és felesége, Tiger’s Cafe & Grill Kiskunmajsa, Tele-Vill Trade Kft. Kiskunmajsa, Varázs Kuckó Kiskunmajsa.


Az intézményi étkeztetésben résztvevő gyermekek szüleinek

NYILATKOZAT
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén
Nyilatkozat letöltése .pdf formátumban
Nyilatkozat letöltése .doc formátumban

A hiányzások – ennek megfelelően az étkezők létszámának – pontos ismerete a nyersanyag-felhasználás optimális tervezésének elengedhetetlen feltétele.

2014. szeptemberétől bevezetésre került a közétkeztetési előírásokról szóló EMMI rendelet, amelynek betartásához kérem az alábbiak figyelembe vételét, és az étkezési igények jelentésénél az időpontok pontos betartását, mert utólagos módosításra nincs lehetőség.

Étkezés igényének kijelentése (hiányzás, vagy betegség miatt), valamint étkezés igénylésének visszajelentése mindig megelőző nap 11 óráig lehetséges Papdiné Sisák Margit élelmezésvezetőnél a 06/30 285-3580 telefonszámon.

Csak az élelmezésvezetőnél jelentett gyermeket tudjuk ki-és visszajelenteni az étkezésbe!

Akik ingyenesen étkeznek, azok is feltétlen jelezzék!

1 napos hiányzást is kérünk jelenteni, ha az étkezésre nem tartanak igényt, mert be nem jelentett hiányzás esetén a térítési díjat ki kell fizetni.

Szeptember hónap térítési díját utólag kell rendezni, tehát a szeptember havi térítési díjat október 10-e körül kell fizetni.

Bruttó térítési díjak összegei:

 • Teljes térítési díj: 370 Ft/nap/gyermek

Amennyiben bármiféle kedvezményre jogosult a térítési díj összegéből, a kedvezményről szóló határozat fénymásolatát az élelmezésvezetőnek leadni szíveskedjen.

Amennyiben erről nincs leadva fénymásolat, úgy a teljes összeget kell, hogy számoljuk.

Papdiné Sisák Margit
élelmezésvezető