Bemutatkozás

Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda

OM:202030

A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda a Bács-Kiskun megyei Csólyospáloson található – Szegedtől alig 20 km-re, É-ra, egy kb. 1900 lélekszámú kisközség egyetlen óvodájaként. Az Üllés és Forráskút községekkel kötött intézményi társulásunk 2012. december 31-én történő felbomlása után önállóan működő intézménnyé váltunk. Nevelőtestületünk megragadta a hirtelen jött alkalmat és nevet választott óvodánknak. Mindenképpen olyan nevet szerettünk volna találni, amely közel áll a gyerekekhez, közvetlen környezetünkhöz. Elhatározásunk közös volt, óvodánk neve madárhoz kötődjön, mégpedig olyan madárhoz, amely az udvarunkon is látható és hallható. Így esett választásunk a cinegére, a hím cinegék tavaszt váró vidám hangjára a „nyitnikék” névre. 2013. január 1-e óta a Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda a hivatalos nevünk.

Intézményünk 50 gyermek befogadására alkalmas, 2 csoportos óvoda. 2016.09.01-től csoportjaink is nevet kaptak. A fiatalabb korosztályt foglalkoztató csoport neve Süni lett, az idősebb korosztályé pedig Nyuszi.

Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda

Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda

2 csoportos óvodánkban szinte minden 3 – 7 éves gyermeket fogadni tudunk. A fennmaradó férőhelyekre, (igény esetén) két és fél éves gyermekeket is fogadni tudunk. Egy óvodavezető, négy óvodapedagógus, kettő szakképzett dajka biztosítja a folyamatos minőségi munkát.

Az óvodánk épülete 2016.09.01-től egy önkormányzati épületbővítéses pályázatnak köszönhetően kibővült, így az Alapító Okiratunk által meghatározott férőhelyhez megfelelő nagyságú csoportszobákkal, öltözővel és gyermekmosdóval rendelkezünk. Tornaszobánk valamint értékes tornaszereink lehetővé teszik, hogy nagy hangsúlyt fektessünk a testi nevelésre, valamint az egészséges életmódra való felkészítésre. Egyébként megfelelő komforttal rendelkezünk, hatalmas és irigylésre méltó füves udvarunk van, ahol megtalálhatók a modern, Uniós követelményeknek is megfelelő udvari fajátékok. Vonzó, tiszta, esztétikus külső és belső környezetben fogadjuk a nagyjából azonos szociokulturális helyzetű elsősorban falubeli, valamint tanyasi családok gyermekeit. Pozitívuma még óvodánknak, hogy külön ebédlővel is rendelkezünk. A fenntartó Önkormányzat jóvoltából 2015.04.01-től egy 30 m2-es udvari fedett zsibongóval is rendelkezik óvodánk, amelynek az esős évszakokban és a nyári hőség idején is nagy hasznát vesszük.

Helyi pedagógiai programunkban kiemelt szerepet kap a játék mindennapi verssel, mesével, valamint, a játékba integrált tanulás. Ezek az összetett képességfejlesztési feladatok adják meg a keretét mindazoknak a tevékenységeknek, amelyek gyermekeink fejlődését elősegítik. Felvállaltuk az SNI-s és beszédfogyatékos gyermekek integrált nevelését, részükre folyamatos logopédiai és gyógypedagógiai ellátást biztosítunk. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére speciálisan képzett gyógypedagógus közreműködését biztosítjuk.

Intézményünk nyitott, szülő és látogató bármikor betekintést kaphat működésünkbe. Nevelői közösségünk szakmai megújulásra képes, összetartó. A szülőkkel szoros kapcsolat kialakítására törekszünk, melyet közös programokkal, ünnepi műsorokkal, kirándulásokkal próbálunk elmélyíteni. A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve veszünk részt a falu rendezvényein. Közvetlen és közvetett partnereinkkel kölcsönös, egymás érdekeit szem előtt tartó és segítő kapcsolattartásra törekszünk.

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvoda a családi nevelés kiegészítője, a gyermek 3. életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. A gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba való átlépés belső pszichikus feltételei.

Óvodánk célja, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását, a hátrányok csökkentését, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével, ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermek ellátását is.

  • Megalapozzuk az egész életen át tartó tanulás kialakítását segítő alap és kulcskompetenciákat, melyek a tudás alapú társadalomban mindenki számára nélkülözhetetlenek.
  • Fontosnak tartjuk a cselekvésbe ágyazott, tapasztalás útján történő, a felfedezés örömére épülő nevelési-, képességfejlesztési folyamatok szervezését.
  • Alapelvként ismerjük el az egyéniség előtérbe helyezését, a kompetenciák alapozását, a játék kiemelkedő szerepét.
  • Természetet szerető és óvó gyermekeket nevelünk, segítve ezzel a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását, így számukra nem lesz közömbös környezetük növény és állat világa.

Nevelőmunkánk eredményeként, gyermekeink személyiségében – egyéniségük és fejlettségük által meghatározott szinten – a következő vonások ismerhetők fel: testi-, lelki egészség, edzettség; pozitív énkép, magabiztosság, érzelemgazdagság, együttérzés; önálló gondolkodás, kitartó tevékenykedés; nyitottság, kapcsolatteremtő képesség; érdeklődés, kíváncsiság. Képessé válnak fantáziadús, ötletes alkotásra, gondolataikat tudják és merik elmondani. A gyermek személyiségét elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi.

Programunk az emberi személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy a gyermek is egyedi, mással nem helyettesíthető szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre.

E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. Ezért az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk, biztosítva minden gyermek számára az egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem adunk helyet semmiféle előítélet kibontakoztatásának.

A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda vezetőjeként jó szívvel ajánlom Önöknek a honlap minden oldalát, ismerkedjenek meg óvodánkkal, tudjanak meg rólunk minél több információt!

                                                                      Varga Lászlóné intézményvezető