Közérdekű információk

Különös közzétételi lista

A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§ – a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé.

Az óvoda hivatalos megnevezése:

Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda

Az óvoda címe, székhelye, elérhetősége:

6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11.

Tel: 06-77-486-270, 06-30-285-4068

E-mail címe: cspovoda@gmail.com

Honlap: www.cspovoda.hu

Módosított alapító okirat száma:

86-6/2017.

OM azonosító:

202030

Az óvoda fenntartójának neve és címe:

Csólyospálos Község Önkormányzata

6135 Csólyospálos, Kossuth Lajos utca 62.

Az óvoda vezetője:

Varga Lászlóné

Engedélyezett csoportok száma:

2

Engedélyezett gyermeklétszám:

50 fő

(fenntartói döntés alapján a maximálisan felvehető gyermekek létszáma 60 fő)

1. Óvodapedagógusok száma: 5 fő

ebből

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik

5 fő

ebből

Vezető pedagógus-közoktatás vezető

1 fő

2. Dajkák száma: 2 fő

ebből

Dajka végzettséggel rendelkezik

2 fő

3. Óvodai csoportok száma a 2017/18-as nevelési évben:

Megnevezése

2017.10.01-i statisztikai létszáma

 

1.Süni csoport:

19 fő

2.Nyuszi csoport:

27 fő

4. Az óvodai nevelési év rendje:

Az óvodai nevelés első napja

2017.09.01.

Az óvodai nevelés utolsó napja

2018.08.31.

5. Az óvoda tervezett nyári zárva tartása:

Az óvodai nyári zárva tartás ideje 4 hét, melynek időpontjáról a fenntartó hoz döntést minden év február 15-ig.

Kezdő napja:

2018.07.30.

Záró napja:

2018.08.24.

6. Nyílt napok időpontjai:

Süni csoport:

2018.02.09.

Nyuszi csoport:

2018.02.09.

7. Óvodai beiratkozás időpontja:

Az óvodai beíratás a fenntartó által meghatározott időpontban történik, melyről minden év február 15-dönt.

  • A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyi újságban, médiában, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.
  • A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. A jegyző, – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, – a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
  • Az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Beiratkozás időpontja

2018.04.23.
2018.04.24.

8.Térítési díj fizetésre vonatkozó szabályok

2015. szeptember 1-jétől ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak (szülői nyilatkozat alapján):

  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek,
  • a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek,
  • azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére- függetlenül az élet-korától- tartósan beteg vagy fogyatékos,
  • akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
  • akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
  • akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.

Az étkezési térítési díj összege: 370 Ft/ nap

Csólyospálos, 2017.10.01.

Varga Lászlóné óvodavezető


 

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében:

A dokumentum megtekintése / letöltése


 

Logopédus

A logopédus hetente egyszer kedden délelőtt tart foglalkozásokat az óvoda fejlesztőszobájában. Ezeken a napokon, felkereshetik a Szülők és megbeszélhetik a gyermekük beszéd fejlődésével kapcsolatos problémákat.

Gyógypedagógus

A gyógypedagógus hetente két alkalommal, (hétfőn és szerdán délelőtt) tart foglalkozásokat az óvoda fejlesztőszobájában. Ezeken a napokon felkereshetik a Szülők és megbeszélhetik a gyermekük fejlődésével kapcsolatos problémákat.


Az intézményi étkeztetésben résztvevő gyermekek szüleinek:

NYILATKOZAT
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén

Nyilatkozat letöltése .pdf formátumban

Nyilatkozat letöltése .doc formátumban

A hiányzások – ennek megfelelően az étkezők létszámának – pontos ismerete a nyersanyag-felhasználás optimális tervezésének elengedhetetlen feltétele.

2014. szeptemberétől bevezetésre került a közétkeztetési előírásokról szóló EMMI rendelet, amelynek betartásához kérem az alábbiak figyelembe vételét, és az étkezési igények jelentésénél az időpontok pontos betartását, mert utólagos módosításra nincs lehetőség.

Étkezés igényének kijelentése (hiányzás, vagy betegség miatt), valamint étkezés igénylésének visszajelentése mindig megelőző nap 11 óráig lehetséges Papdiné Sisák Margit élelmezésvezetőnél a 06/30 285-3580 telefonszámon.

Csak az élelmezésvezetőnél jelentett gyermeket tudjuk ki-és visszajelenteni az étkezésbe!

Akik ingyenesen étkeznek, azok is feltétlen jelezzék!

1 napos hiányzást is kérünk jelenteni, ha az étkezésre nem tartanak igényt, mert be nem jelentett hiányzás esetén a térítési díjat ki kell fizetni.

Szeptember hónap térítési díját utólag kell rendezni, tehát a szeptember havi térítési díjat október 10-e körül kell fizetni.

Bruttó térítési díjak összegei:

  • Teljes térítési díj: 370 Ft/nap/gyermek

Amennyiben bármiféle kedvezményre jogosult a térítési díj összegéből, a kedvezményről szóló határozat fénymásolatát az élelmezésvezetőnek leadni szíveskedjen.

Amennyiben erről nincs leadva fénymásolat, úgy a teljes összeget kell, hogy számoljuk.

Papdiné Sisák Margit
élelmezésvezető